Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Статут школи

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
«ВЕЧІРНЯ  (ЗМІННА ) СЕРЕДНЯ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА  №11»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(нова редакція)

 

Ці зміни та доповнення є новою редакцією Статуту Комунального закладу освіти вечірньої (змінної) середньої загальноосвітньої школи № 11, зареєстрованого  виконкомом Дніпропетровської міської ради рішення від 25.07.99 р. № 352, перереєстрованого виконкомом Дніпропетровської міської ради  рішення від 22.01.04 р. № 8, перереєстрованого 25.11.2009 р за № 12241050001048136, ідентифікаційний номер 26508724.

 

I. Загальні положення

1.1.КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «ВЕЧІРНЯ (ЗМІННА)               СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №11» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  - загальноосвітній       навчальний заклад  II – III ступенів, ІІ ступінь (8 – 9 класи) – основна школа, ІІІ ступінь (10 – 12 класи) – старша школа, зареєстрований виконкомом Дніпровської міської ради, рішення від 25.07.1999р. № 352, перереєстрований виконкомом Дніпровської міської ради, рішення від 22.01.04р. № 8, перереєстрований 25.11.2009 р за № 12241050001048136 , знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста.     

 

1.2.Місцезнаходження  КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ            «ВЕЧІРНЯ (ЗМІННА) СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ  ШКОЛА № 11» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ:

49068                                                                                                                                   

м. Дніпро                                                                                                                                                                                     

проспект Свободи 147                                                                                             

тел. 8(056) 741-72-54   

                                                   

1.3.КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «ВЕЧІРНЯ (ЗМІННА)   СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ  ШКОЛА №11» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ  РАДИ (далі - вечірня школа) є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, печатку, штамп, ідентифікаційний код  ЄДРПОУ.

1.4.Власником  навчального закладу є  територіальна   громада    міста  в   особі    Дніпровської     міської     ради.  

1.5.Головною метою вечірньої школи є забезпечення реалізації права      громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.6.Головним завданням вечірньої школи є:

 задовольнити потреби громадян у здобутті базової загальної середньої освіти та повної загальної середньої освіти з відривом і без відриву від        виробництва незалежно від віку;

забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню         освіту;                                

виховання громадянина України; 

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до  обов’язків людини і громадянина;

  розвиток компетентної  особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

  реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

  виховання свідомого ставлення до свого здоров’я  та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення  фізичного та психічного здоров’я учнів;

  створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину, суспільство;

  Діяльність вечірньої  школи будується на принципах гуманізму, демократизму, науковості, диференціації, індивідуалізації, розвиваючого навчання, незалежності від політичних і релігійних організацій, поєднання загальнолюдського, громадянського і національного виховання, виховання відповідальної особистості, здатної до самоосвіти і саморозвитку.

1.7.    Вечірня школа в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту ”,  Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим  Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778 (із змінами), Положенням про вечірню (змінну)  школу, затвердженим Міністерством освіти і науки України від 04.07.2005  № 397 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.09.2011 р. № 1093, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 9 листопада 2011 р за № 1280/20018), іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.8.   Вечірня школа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї  компетенції, передбаченої законодавством України, Положенням про вечірню (змінну) школу та власним Статутом.

1.9.   Вечірня школа несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

безпечні умови освітньої діяльності;

дотримання державних стандартів освіти;

дотримання договірних зобов’язань  з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

дотримання фінансової дисципліни.

1.10. У вечірній школі визначена  російська мова навчання (наказ  управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 01.11.2016 № 251).

1.11. У старших (10-11(12)) класах може бути організовано  профільне  навчання або поглиблене вивчення окремих предметів з відповідною комплектацією класів.                                                                                                                                      1.12. Вечірня школа має право:

проходити в установленому порядку державну атестацію;          

визначати форми, методи і  засоби організації навчально-виховного процесу;

визначати варіативну частину робочого навчального плану, компонент змісту освіти, розробляти і впроваджувати власні програми навчальної та       науково-методичної роботи з урахуванням державних стандартів;

в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

визначати контингент учнів;

спільно з вищими навчальними закладами, науково – дослідними інститутами та  центрами проводити науково-дослідну, експериментальну,            пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;

створювати структурні підрозділи, відкривати філіали, установлювати форми  матеріального заохочення в межах власного кошторису;

використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

бути користувачем рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;

отримувати кошти і матеріальні цінності від органів державного управління, юридичних і фізичних осіб;

залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

 спрямовувати позабюджетні кошти на будівництво закладу або благоустрій прилеглої території;

здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний ремонт на основі договорів підряду чи господарським способом;

об’єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ, організацій.

 

1.13.  Навчання у вечірній школі може здійснюватися за очною та заочною формою,  а також  у формі екстернату,  індивідуального та дистанційного  навчання. Основними формами організації навчального процесу у класах із заочною формою навчання є групові консультації та заліки.

1.14. У вечірній  школі  можуть створюватись та функціонувати методичні  комісії, творчі  групи, соціально - психологічна служба.

1.15. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечується власником і здійснюється міською клінічною  лікарнею № 5 м. Дніпра.

1.16.  Взаємовідносини вечірньої школи з юридичними і фізичними  особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

ІІ. Організація навчально-виховного процесу.

2.1.   Вечірня  школа  планує свою роботу самостійно відповідно до      персперспективного, річного плану.

В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи              навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи затверджується радою навчального закладу.

2.2.  Вечірня школа планує свою роботу самостійно. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес є робочий навчальний план,       що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України,  із конкретизацією   варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план навчального закладу  погоджується радою   навчального закладу і затверджується управлінням освіти департаменту        гуманітарної політики.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний)

Розклад  уроків  розробляється  заступником   директора  з  навчально-виховної роботи і затверджується директором школи з обов’язковим дотриманням санітарно-гігієнічних умов.

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також        науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

Учитель може  вносити  зміни у розподіл часу на вивчення окремих           питань і  тем, вмотивовано змінювати послідовність вивчення певних питань у межах теми.                                                                   

2.4. Навчання у вечірній школі може здійснюватися за очною та заочною формою,  а також  у формі екстернату,  індивідуального та дистанційного  навчання. Основними формами організації навчального процесу у класах із заочною формою навчання є групові консультації та заліки.

Для організації навчання за заочною формою вечірня школа може мати у своєму складі      навчально-консультаційні пункти.

2.5. Зарахування  учнів до вечірньої  школи здійснюється за наказом         директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заява батьків або осіб, які їх замінюють), свідоцтва про народження або паспорта (копії),            медичної довідки встановленого зразка для неповнолітніх, документа про   наявний рівень освіти. 

При переведенні учнів до вечірньої школи з іншого загальноосвітнього навчального  закладу,крім зазначених документів, додається особова справа учня.

Документи неповнолітніх, які змінюють денну форму навчання на вечірню, приймаються тільки в присутності учня (учениці) та  його батьків (осіб, які їх замінюють).

У разі потреби, учень може перейти протягом навчання до іншого         навчального закладу. 2.6. Особи, які не мають зазначених у пункті 2.5 документів (за  винятком свідоцтва про народження (копії), медичної довідки), можуть бути     прийняті до будь-якого класу, крім випускного11 (12)-го, за їх особистою       заявою (для неповнолітніх – заявою батьків або осіб, які їх замінюють) на           основі атестації, проведеної педагогічними працівниками вечірньої школи, за погодженням з управлінням освіти  Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради 2.7. Зарахування учнів до випускного 11 (12)-го класу протягом навчального року здійснюється за погодженням з управлінням освіти           департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради на підставі  особистої  заяви  учня (для неповнолітніх – заява батьків або осіб, які їх          замінюють) та за наявності документа про базову загальну середню освіту. 2.8. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на  законних підставах, здобувають повну загальну середню освіту у вечірній школі  у порядку , встановленому для громадян України відповідно до           Закону України  ″ Про  правовий  статус іноземців та осіб без громадянства″.

2.9. За наявності достатнього та високого рівня навчальних досягнень бажаючим надається право прискорено закінчити вечірню школу,  про  що педагогічною радою навчального закладу на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють) приймається           відповідне рішення. 

 2.10. Контингент учнів у вечірній школі визначається на початку кожного семестру і затверджується директором вечірньої школи.

2.11.Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальний рік починається 1 вересня  у День знань і закінчується у 9-11(12)-х класах  31 травня, але не пізніше 1 липня  наступного року. Його тривалість обумовлюється часом виконання навчальних програм з усіх      предметів , а також відповідає термінам, встановленим Міністерством освіти і науки України.

Навчальний рік поділяється на семестри згідно з термінами, установленими Міністерством освіти і  науки України.

Режим занять для учнівської молоді, яка навчається за заочною формою без відриву від виробництва, встановлюється директором закладу з  урахуванням конкретних умов праці учнів  на підприємствах, в                      організаціях, установах.

2.12.  За погодженням з управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради з урахуванням місцевих умов, специфіки та  профілю навчального закладу запроваджується графік канікул. Тривалість  канікул протягом навчального року не повинна становити менш  ніж 30        календарних днів.

2.13. Тривалість навчального тижня (три чи чотири дні) визначається          вечірньою школою в межах ліміту часу, передбаченого Типовим навчальним планом.

2.14.   Щоденна кількість і послідовність навчальних занять                 визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр  відповідно  до  санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог , погоджується   радою            навчального   закладу   і  затверджується директором вечірньої школи.

Тижневий режим роботи вечірньої школи затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у навчальному закладі можуть проводитись  індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом  і            спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.15.   Зміст, обсяг і характер домашніх завдань  з кожного предмету  визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учня.

2.16.   У вечірній школі  визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень учнів у     навчанні , ведеться тематичний облік знань.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік, державну підсумкову атестацію.

2.17.   Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання    доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.18.   Порядок переведення і випуск учнів вечірньої школи визначається  Порядком  переведення  учнів ( вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженим наказом                  Міністерства   освіти і науки України від 14.07.2015 р. № 762 та зареєстрованої в  Міністерстві юстицій України 30.07.2015 р. за № 924/27369.

2.19.   Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам  Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної  підсумкової атестації. Порядок проведення державної  підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої          освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 р. № 1547 та зареєстрованої в Міністерстві юстицій України 14.02.2015 р. за № 157/26602.

2.20.   Учням, які закінчили певний ступень навчального закладу, видається відповідний документ про освіту;

по закінченні основної школи - свідоцтво про базову загальну середню освіту;

 по закінченні навчального закладу – атестат про повну загальну             середню освіту;

2.21.  Вечірня школа може надавати додаткові освітні послуги за          межами основних загальноосвітніх програм. Види і форми додаткових загальноосвітніх послуг, у тому числі платних, надаються згідно з чинним законодавством.

2.22.   Поділ класів на групи на уроках з окремих предметів                    здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством юстиції України.

2.23.   Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України). Учні вечірньої школи  залучаються за їх згодою та згодою батьків (неповнолітніх учнів) або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів       суспільно-корисної праці відповідно до правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, норм і правил особистої     гігієни та охорони здоров’я.

 

ІІІ. Учасники навчально-виховного процесу

 

3.1.     Учасниками навчально-виховного процесу вечірньої школи є           учні, керівники, педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі, інші           спеціалісти, батьки або особи, які їх замінюють.

3.2.     Права і обов'язки учнів, педагогічних та інших працівників           визначаються чиним законодавством та цим Статутом.

3.3.   Учні мають право:

на  вибір  форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

на користування науковою, матеріально-технічною базою навчального закладу;

на доступ до інформації з усіх галузей знань;

брати участь у різних видах науково-практичної діяльності,                      конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного              насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

на прискорене закінчення вечірньої школи за наявності достатнього та високого рівня навчальних досягнень.

3.4     Учні зобов'язані:

систематично відвідувати заняття, оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку;

бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не  заборонені чинним законодавством;

дотримуватися правил особистої гігієни.

3.5.     Педагогічними працівниками вечірньої школи можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я   яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.                                                         

3.6.    Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та  інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та        іншими законодавчими актами.

3.7.    Педагогічні працівники вечірньої школи мають право на:

захист професійної честі, гідності;

самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не  шкідливих  для здоров’я учнів;

участь в обговорені та вирішенні питань організації навчально- виховного процесу,  виявляти педагогічну ініціативу, творчість;

проведення  в установленому  порядку  науково-дослідної, експериментальної, пошукової  роботи;

позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного знання;

участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

підвищення кваліфікації, перепідготовку;

отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років у порядку, визначеному законодавством України;

на матеріальне, житлово - побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

об’єднання  у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

внесення  пропозиції керівництву школи і органам управління освітою щодо поліпшення навчально-виховної роботи в школі;

відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8. Педагогічні працівники вечірньої школи зобов’язані:

виконувати Правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи           трудового договору;

брати участь у роботі педагогічної ради;

виконувати накази і розпорядження директора школи, органів                 управління освітою;

проходити атестацію один раз на п’ять років відповідно до Типового  положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого  Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 р.           № 1473 (із змінами, затверджними наказом Міністерства освіти і науки  України від 08.08.2013 р. № 1135 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 16.08.2013 р. № 1417/23949);

забезпечувати  належний  рівень викладання навчальних дисциплін   відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також  збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

виховувати в учнях повагу до батьків, до жінки, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу   України, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;

готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру,         злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

захищати молодь від будь-яких форм фізичного або психічного   насильства, запобігати вживанню учнями алкоголю, наркотиків, паління та  інших шкідливих звичок;

дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну  майстерність, загальну і політичну культуру;

виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього  розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до  державної  символіки, принципів загальнолюдської моралі;

3.9.    У вечірній школі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років        відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту             України від 20.12.2011 р № 1473 (зі змінами, затвердженими наказом             Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 р № 1135).

3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут      вечірньої школи, правила внутрішнього розпорядку вечірньої школи, не           виконують посадові обов’язки, умови колективного договору (контракту)  або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з            роботи відповідно до чинного законодавства.

3.11.   За досягнення високих результатів у навчанні і вихованні              педагогічні працівники представляються до нагородження державними        нагородами, різного виду морального і матеріального заохочення.

3.12.  Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

обирати і бути обраними до батьківських комітетів та  органів             громадського самоврядування;

звертатися до органів управління освітою, директора школи і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

користуватися шкільною бібліотекою;

брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації             навчально-виховного процесу;

брати участь у зміцненні матеріально-технічної бази школи;

на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського            самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових  органах.

3.13. Батьки та особи, що їх замінюють, несуть відповідальність за          здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

не рідше одного разу на місяць відвідувати школу з метою спілкування з вчителями-предметниками та класним керівником щодо ознайомлення з          рівнем навчальних досягнень та вихованості своїх дітей;

відвідувати батьківські збори;

постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей; 

поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе становлення до Батьківщини, сім’ї, державної та           рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших           народів;

виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.14. У разі ухилення  батьків  та осіб, що їх замінюють, від виконання обов’язків, передбачених ст. 47 Закону України “Про загальну середню освіту” та п. 3.13. даного Статуту вечірня школа може порушити

клопотання про відповідальність таких осіб перед законом, у тому числі           по-збавлення їх батьківських прав.

3.15. Представники громадськості мають право:

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування у          вечірній школі;

керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами та гуртками,   секціями;

сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню вечірньої школи;

проводити консультації для педагогічних працівників;

брати участь в організації навчально-виховного процесу;

3.16. Представники громадськості зобов’язані:

дотримуватись Статуту вечірньої школи;

виконувати рішення органів  громадського самоврядування;

захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства;

пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

 ІV. Управління вечірньою  школою

4.1.  Управління навчальним закладом здійснюється  департаментом          гуманітарної політики Дніпровської міської ради, який є представником             власника. Безпосереднє керівництво вечірньою школою здійснює його            директор.

Директором  може бути тільки громадянин України, який має вищу         педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше як 3 роки  та успішно пройшов атестацію керівних кадрів                    навчальних закладів у встановленому законодавством порядку.

Директор вечірньої школи  та його заступники призначаються на посаду та звільняються з посади  департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради з дотриманням чинного законодавства.

4.2. Вищим органом громадського самоврядування вечірньої школи  є  загальні збори її  колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

працівників навчального закладу – зборами трудового колективу;

учнів навчального закладу другого-третього ступеня – класними зборами;

батьків, представників громадськості – класними  батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Термін їх  повноважень становить один навчальний рік

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати  збори  мають голова ради навчального закладу, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної        кількості, директор навчального закладу, власник.

Загальні збори:

обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

заслуховують звіт директора і  голови ради навчального закладу;

розглядають питання навчально-виховної, методичної і  фінансово-господарської діяльності навчального закладу;

затверджують основну напрямки вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрямки діяльності навчального закладу;

приймають рішення про стимулювання  праці керівників та інших педагогічних працівників.

4.3. У період між загальними зборами діє рада навчального закладу.   

 4.3.1. Метою діяльності ради є:

сприяння  демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

об’єднання зусиль педагогічного та учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчально закладу та удосконалення  навчально-виховного процесу;

формування позитивного іміджу та демократичного стилю  управління навчальним закладом;

розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.3.2. Основними завданнями ради є:

підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямків розвитку            навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

формування навичок здорового способу життя;

створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними  соціального досвіду;

підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та   виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

сприяння організації  дозвілля та оздоровлення учнів;

підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і    вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень  чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої  освіти;

стимулювання морального та матеріального заохочення учнів. Сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та загально-освітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності  навчально-виховного процесу.

 

4.3.3. До ради обираються пропорційно представники  від педагогічного колективу, учнів II-III ступенів навчання, батьків і громадськості.              Представництво  в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами навчального закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менш ніж на третину.

 

4.3.4. Рада навчально закладу діє на засадах:

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи,         суспільства, держави;

дотримання вимог законодавства України;

колегіальності ухвалення  рішень;

добровільності і рівноправності членства;

гласності.

Рада працює за планом, що  затверджується загальними зборами.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має  бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися  її головою або з ініціативи директора навчального закладу, власника, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю  голосів за наявності  на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним  є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать законодавству України та Статуту          навчального закладу, доводяться в 7-ми денний термін  до відома                  педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради           створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського  самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального                 закладу.

4.3.5. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із   складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати  постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісії і зміст її роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що                   стосуються  діяльності навчального закладу, пов’язаної  з організацією              навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.3.6.  Рада вечірньої школи:

організовує виконання рішень загальних зборів;

вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи вечірньої школи та здійснює контроль за його виконанням.

разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту          вечірньої школи;

затверджує режим роботи вечірньої школи;

сприяє формуванню  мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність  в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників вечірньої школи золотою медаллю “За високі           досягнення у навчанні” або срібною медаллю “За досягнення у   навчанні” та нагородження учнів  похвальними листами “За високі  досягнення у              навчанні” та похвальними грамотами “За особливі   досягнення у вивченні окремих предметів ”;

разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи          можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення         питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення          організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального та матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає        громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві              гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до               проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового             навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учнями;

розглядає питання родинного виховання;

бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих                   соціально-економічних умовах;

сприяє педагогічній освіті батьків;

сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних           видань;

розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти           учнями;

розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення            учасників навчально-виховного процесу;

може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих  напрямів  роботи.

Склад комісії та зміст її роботи визначається радою.

4.4. При вечірній школі,  за рішенням загальних зборів, може                  створюватися  і діяти піклувальна рада (інші органи громадського                   самоврядування).

4.5.    Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4. 5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами,  спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у навчальному закладі;

зміцнення  навчально-виробничої, матеріально-технічної, спортивної,  корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчального  закладу;

організація  змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

вироблення  рекомендацій  щодо раціонального використання фонду          загальнообов’язкового навчання;

запобігання дитячій бездоглядності;

сприяння працевлаштування випускників вечірньої школи;

стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та вечірньою школою.

 4.5.2. Піклувальна рада формується у складі 7 осіб з представниками місцевих органів виконавчої  влади та самоврядування, підприємств, установ, організацій, навчальних, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах вечірньої школи шляхом голосування простої більшості голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний  процес (відвідування уроків тощо) без  згоди  керівника  загальноосвітнього навчального закладу.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на                   загальних зборах на його місце обирається інша особа.

 4.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи,            суспільства, держави;

дотримання вимог законодавства України;

самоврядування;

колегіальності  ухвалення рішень;

добровільності і рівноправності членства;

гласності.

Робота піклувальної ради  планується довільно. Кількість засідань            визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше  ніж чотири рази на рік.

Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним,  якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради  приймається простою більшістю  голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради  в 7-денний термін доводиться до відома           колективу загальноосвітнього навчального закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

 

4.5.4.  Очолює піклувальну раду голова, який обирається  шляхом            голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради  також обираються заступник та            секретар.

Голова піклувальної ради:

скликає і координує роботу піклувальної ради;

готує і проводить засідання. Затверджує рішення піклувальної ради;

визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та                     організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження           членам піклувальної ради.

4.5.5.  Піклувальна рада має право:

вносити  на  розгляд органів виконавчої  влади, керівника загально-освітнього навчально закладу. Загальних зборів пропозиції щодо зміцнення  матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної,  корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази                  навчального закладу;

залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;

вжити заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчального закладу;

стимулювати творчої праці педагогічних працівників, учнів;

брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються         роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять             представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

 

4.6.  Директор вечірньої школи:

 здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує                       раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для               підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

організовує навчально-виховний процес;

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та            виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства;

призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені            терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

розпоряджається в  установленому порядку шкільним майном і             коштами;

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила         внутрішнього  розпорядку,  посадові обов’язки працівників школи;

створює умови для творчого зростання педагогічних працівників,         пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та           виховання;

несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками,           педагогічними працівниками та загальними зборами, власником,                    місцевим  органом державної виконавчої влади тощо;

діє від імені навчального закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та            фізичними особами.

 

4.7. Обсяг педагогічного навантаження  вчителів визначається  на           підставі законодавства директором навчального закладу і затверджується  упрвлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Обсяг педагогічного навантаження  може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального  року         допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що       передбачається робочим навчальним планом, або за  письмовою згодою       педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.             

 

4.8.  У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий           колегіальний орган – педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор вечірньої школи.

 

4.9.  Педагогічна рада розглядає питання:

удосконалення і методичного  забезпечення навчально-виховного            процесу, планування та режиму роботи вечірньої школи;

переведення учнів до наступних класів і їх випуск, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої          творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес  досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

морального та матеріального заохочення учнів та працівників вечірньої школи.

 

4.10. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб вечірньої школи. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

 

4.11.Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд            актуальні питання навчально-виховного процесу.

 

4.12.У вечірній школі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства    України.

V. Матеріально–технічна база

5.1.Матеріально-технічна база вечірньої школи включає будівлю,  гараж, комунікації, обладнання та інші матеріальні цінності, вартість яких                    відображена в балансі навчального закладу.

5.2.Вечірня школа має власне приміщення, а також може користуватись послугами приміщень інших  навчальних закладів Новокодацького району в якості філій для проведення навчальних консультацій.

 

5.3.Майно вечірньої школи належить їй на правах оперативного               управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і Статуту вечірньої школи та укладених нею угод.

 

5.4. Вечірня школа відповідно до чинного законодавства користується землею,  іншими природними ресурсами і несе відповідальність за              дотримання вимог та норм з їх охорони.

 

5.5. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна           навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним  законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу  внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами,                           відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

 

5.6. Для забезпечення навчально-виховного процесу база вечірньої           школи складається із навчальних кабінетів, бібліотеки, архіву,             комп’ютерного  кабінету, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження  та інших (згідно з  вимогами  часу, навчального плану та контингенту учнів).

 

5.7.Вечірня школа має земельну ділянку, де розміщуються клумби та       дерева.

VІ. Фінансово-господарська діяльність.

6.1.Фінансово-господарська діяльність вечірньої школи здійснюється на основі власного кошторису.

 

6.2.Джерелами формування кошторису вечірньої школи є:

майно власника;

кошти місцевого бюджету передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів  освіти;

кошти, отримані за надання платних освітніх послуг згідно з чинним       законодавством;

доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень,       навчально-дослідних ділянок, від здачі в оренду приміщень, споруд,               обладнання;

благодійні внески фізичних і юридичних осіб.

 

6.3. Вечірня школа є неприбутковою установою. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або  їх  частин серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними осіб;

 

6.4. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються          виключно для фінансування видатків та утримання такої неприбуткової           організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності,                      визначених її установчими документами.

 

6.5. У вечірній школі створюється фонд загального обов’язкового              навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб  учнів за рахунок коштів власника та бюджету в розмірі не менше 3 % витрат на її поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших          джерел.

 

6.6. Кошти фонду загального обов’язкового навчання зберігаються на реєстраційному рахунку вечірньої школи в органах Державного казначейства і витрачаються відповідно до кошторису.

 

6.7. Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового               навчання здійснюється вечірньою школою відповідно до порядку,                  передбаченого чинним законодавством.

 

6.8. Контроль за правильним використанням  коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснює департамент гуманітарної політики            Дніпровської міської ради.

 

6.9. Вечірня школа має право на придбання та оренду необхідного їй  обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи,  фінансувати за             рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

 

6.10.Порядок діловодства і бухгалтерського обліку у вечірній школі       визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки та інших центральних  органів виконавчої влади, яким         підпорядкований навчальний заклад.

За  рішенням власника закладу  бухгалтерський облік здійснюється або  самостійно, або через централізовану бухгалтерію.

 

6.11.Звітність про діяльність вечірньої школи встановлюється відповідно до законодавства.

 

VІІ. Міжнародне співробітництво.
 

 7.1. Вечірня школа за наявності належної матеріально-технічної бази  та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити        міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з          міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

 

7.2. Вечірня школа має право відповідно до чинного законодавства       укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

 

 

VІІІ. Контроль за діяльністю школи.

 

8.1.Державний контроль за діяльністю вечірньої школи здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

 

8.2. Державний контроль  здійснюють Державна  інспекція навчальних закладів, власник, управління освіти  Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

 

8.3.Основною формою державного контролю за діяльністю вечірньої школи є атестація, що  проводиться не рідше  одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

 

8.4.У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування)             вечірньої школи з питань, пов’язаних  з його навчально-виховною                        діяльністю.  

 

8.5. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від          стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки,  з питань  не пов’язаних з   навчально-виховною діяльністю, проводяться його власником  відповідно до законодавства.

 

ІХ. Реорганізація або ліквідація навчального закладу.

 

9.1. Припинення діяльності вечірньої  школи здійснюється  шляхом          реорганізації (злиття,приєднання, поділ) або ліквідація – за рішенням              власника, а у випадках, передбачених законодавством, – за рішенням суду.

 

9.2.Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною             власником, а у випадках ліквідації за рішенням суду – ліквідаційною              комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять                                повноваження щодо управління вечірньою школою.

 

9.3. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно вечірньої школи, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його власнику.

 

9.4. У разі припинення існування юридичної особи (у результаті її             ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передбачається           передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

 

9.5. У випадку реорганізації права та зобов’язання навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів